Date   
locked OmniRig v2.0, (4) Rig Support By Brad, K8ZM · #3829 ·
locked OmniRig v2.0, (4) Rig Support By Brad, K8ZM · #3831 ·
locked OmniRig v2.0, (4) Rig Support By Brad, K8ZM · #3836 ·
locked OmniRig v2.0, (4) Rig Support By Brad, K8ZM · #3991 ·
locked OmniRig v2.0, (4) Rig Support By Brad, K8ZM · #4005 ·
locked Data/Pkt mode doesn't set 9700 into USB-D By Brad, K8ZM · #4046 ·
locked Data/Pkt mode doesn't set 9700 into USB-D By Brad, K8ZM · #4048 ·
locked OmniRig v2.0, (4) Rig Support By Brad, K8ZM · #4049 ·
locked Erratic Frequency Changes By Brad, K8ZM · #4207 ·
locked Erratic Frequency Changes By Brad, K8ZM · #4208 ·
locked Erratic Frequency Changes By Brad, K8ZM · #4210 ·
locked Erratic Frequency Changes By Brad, K8ZM · #4213 ·
locked Erratic Frequency Changes By Brad, K8ZM · #4215 ·
locked CPU Capability & Decoding By Brad, K8ZM · #9121 ·
locked CPU Capability & Decoding By Brad, K8ZM · #9125 ·
locked CPU Capability & Decoding By Brad, K8ZM · #9126 ·
locked Block specific callsign from decoding By Brad, K8ZM · #9667 ·
locked Block specific callsign from decoding By Brad, K8ZM · #9698 ·
locked Block specific callsign from decoding By Brad, K8ZM · #9703 ·
locked Block specific callsign from decoding By Brad, K8ZM · #9705 ·
1 - 20 of 46